روش اول : بارگذاری تصویر از خودمروش دوم : استفاده از آرشیو تصاویر سایت